Regulamin:

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem www.znajdz-cos.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Anna Lipok, zam. w Rudzie Śląskiej, przy ul. Joanny 26/5, Rozalia Lipok, zam. w Rudzie Śląskiej, przy ul. Joanny 28a/4 oraz Mariusz Lipok, zam. w Rudzie Śląskiej, przy ul. Joanny 26/5, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Szkoła Języków Obcych English Best, Usługi Informatyczne Computer Best spółka cywilna Anna, Rozalia i Mariusz Lipok z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709 przy ul. Czarnoleśnej 1, NIP 641-239-49-68, REGON 240502900, zwani dalej „Administratorem”.

 3. Z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej „Użytkownikami.

 4. Poprawne korzystanie z Serwisu wymaga korzystania przez Użytkownika z: dowolnego systemu operacyjnego z dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookies – Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8, Opera w wersji nie niższej niż 15, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24, Safari w wersji nie niższej niż 5.1, Google Chromew wersji nie niższej niż 32.0.1700.72 m, oraz aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

§ 2

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi polegające na zamieszczaniu informacji o stronach internetowych należących do Użytkowników, zwanych dalej „Wpisem”, w katalogu znajdującym się w Serwisie, zwanym dalej „Katalogiem”.

 2. Dodanie Wpisu do Katalogu wymaga zaakceptowania przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu , zgłoszenia, które może nastąpić na dwa sposoby:

 1. poprzez rejestrację w Serwisie,

 2. poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Serwisie, dostępnego po wyborze odpowiedniej kategorii i podkategorii Katalogu, w której ma zostać umieszczony Wpis, oraz spełnienia pozostałych przesłanek określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności w § 2 ust. 8 – 10 poniżej.

 1. Jedynie prawidłowa rejestracja w Serwisie pozwala Użytkownikowi na samodzielne modyfikowanie lub usunięcie dokonanego Wpisu. Administrator może usunąć Wpis na żądanie Użytkownika, który nie zarejestrował się w Serwisie.

 2. Dodanie Wpisu do Katalogu jest odpłatne. Wysokość opłaty określona jest w formularzu zgłoszenia. Jedynie dodanie Wpisu do Katalogu dla stron internetowych o PR4 lub wyższym oraz stron z linkiem zwrotnym nie podlega opłacie.

 3. Uiszczenie opłaty nie gwarantuje akceptacji Wpisu przez Administratora.

 4. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4 powyżej:

 1. płatnością w systemie DotPay - szczegóły można znaleźć na stronie www.dotpay.pl,

 2. poprzez usługę sms - szczegóły można znaleźć na stronie www.dotpay.pl.

 1. Po uiszczeniu opłaty, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik otrzymuje kody dostępu umożliwiające dodanie Wpisu do Katalogu. Opracowanie treści Wpisu i jego dodanie do Katalogu przez Administratora podlega odrębnej opłacie, której wysokość określona jest pod adresem: http://katalogiduo.computerbest.pl/kup-multikod-katalog.html (usługa zakupu multikodu z dodaniem). Podczas zgłoszenia możliwy jest także wybór dodatkowych usług, których koszty podane są w formularzu zgłoszenia.

 2. Zabronione jest dodawanie Wpisów o stronach internetowych, które:

 1. zawierają treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie, pornograficzne oraz naruszające zasady etyczne.

 2. zawierają treści sprzeczne z prawem,

 3. są w budowie lub takie, na których nie ma prawie żadnej treści.

 4. mają charakter bukmacherski,

 5. są związane bezpośrednio z zarabianiem w Internecie,

 6. zawierają kopie innej strony,

 7. posiadają wielokrotnie skopiowany, powielony opis,

 8. są jednoekranowe (tak zwane wizytówki),

 9. w inny sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. Treść strony internetowej musi być zgodna z kategorią, do której została zgłoszona. Ponadto, do Katalogu dodawane są tylko dobre strony internetowe, wyróżniające się ciekawą i unikalną treścią, a także te, które są starannie wykonane.

 2. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 3. Warunkiem dodania strony do Katalogu jest zgodność treści Wpisu z niniejszym Regulaminem.

 4. O dodaniu Wpisu do Katalogu decyduje Administrator, po weryfikacji treści Wpisu pod kątem jego zgodności z niniejszym Regulaminem.

 5. Administrator weryfikuje Wpis w ciągu 4 dni od zgłoszenia. O tym, czy Wpis zostanie dodany, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, który został przez niego podany podczas zgłoszenia. Jeżeli w ciągu 96 godzin od zgłoszenia Wpis nie pojawi się w Katalogu, oznacza to, że nie został zaakceptowany przez Administratora.

 6. Treść Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, po ich akceptacji przez Administratora, jest publicznie dostępna.

 7. Administrator usuwa Wpisy o stronach internetowych lub odmawia dodania Wpisu do Katalogu, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności z ust. 8 – 10 powyżej.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wpisu z Katalogu bez podania przyczyny.

 9. Dodanie Wpisu do Katalogu następuje na czas nieokreślony.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis oraz zawartość stron internetowych Użytkowników, do których odesłanie znajduje się w Katalogu.

 

§ 3

Reklamacje

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres computerbest@interia.pl lub telefonicznie na numer 508 369 498 w terminie 14 dni od ich stwierdzenia.

 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 4

Polityka prywatności

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), udostępnionych przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 2. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika w zgłoszeniu lub uzyskanych w związku ze świadczeniem usług, określonych w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania usług dla Użytkownika lub za jego zgodą do innych celów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie, określonej w ust. 1 powyżej.

 3. W celu świadczenia usług, w szczególności wykonania usługi oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe i inne dane Użytkowników: imię i nazwisko oraz firmę Użytkownika, imię i nazwisko osób reprezentujących Użytkownika, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 4. Podanie przez Użytkownika danych, wymaganych podczas zgłoszenia, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

 6. W związku zeświadczeniem usług Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, jeżeli dysponuje adresem kontaktowym danej osoby.

 7. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

 8. Każdy Użytkownik ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać.

 9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości na podane podczas zgłoszenia adresy e-mail z informacją o świadczonych im usługach.

§ 5

Polityka cookies

 1. Serwis korzysta lub może korzystać plików tekstowych, zawierających informacje o Użytkowniku, zapisywanych na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i odczytywanych przez Serwis przy ponownym z niego korzystaniu, zwanymi dalej „Plikami cookies”.Pozyskiwane w ten sposób informacje nie pozwalają jednak na identyfikację Użytkownika, dlatego nie stanowią danych osobowych.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis w celu:

 1. umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Serwisu na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek,

 1. uproszczenia korzystania z Serwisu,

 2. monitorowania, analizowania oraz ulepszania działania i efektywności Serwisu,

 3. utrzymania sesji logowania oraz wsparcia dla formularza dodawania wpisu

 1. Użytkownik może we własnym zakresie ograniczyć lub wyłączyć wykorzystywanie w stosunku do niego Plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki uważane jest za wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Administratora Plików cookies w celach, o których mowa w ust. 2 powyżej. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu udzielonej zgody lub jej cofnięcia poprzez konfigurację ustawień przeglądarki.

 2. Administrator informuje, że bez wykorzystania niektórych Plików cookies nie jest możliwe oferowanie wszystkich funkcjonalności Serwisu.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany obowiązują Użytkowników, którzy po zapoznaniu się z jego treścią wyrazili zgodę na jego brzmienie.

 3. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go, utrwalić i sporządzić jego wydruk.

 4. Prawa autorskie do treści niniejszego Regulaminu przysługują Administratorowi. Treść niniejszego Regulamin podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Jego kopiowanie w całości lub w części, udostępnianie poza Serwisem i wykorzystywanie w inny sposób w celu niezwiązanym ze świadczeniem usług, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Administratora jest zabronione.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Przypominamy ze: dodanie linku zwrotnego nie jest przez nas wymagane, ale jest mile widziane i za jego zamieszczenie bardzo Dziękujemy!

Tworzenie i Pozycjonowanie Stron WWW

Serwis obsługuje płatności:

Pozycjonowanie Katowice